1. പിധായക

    1. വി.
    2. മറയ്ക്കുന്ന, മൂടുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക