1. പിനയുക

    1. ക്രി.
    2. തമ്മിൽ ചുറ്റിപ്പിണയുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക