1. പിനാകപാണി

    1. നാ.
    2. പിനാകം എന വില്ല് കയ്യിലെടുത്തവൻ, ശിവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക