1. പിന്താങ്ങുക

    1. ക്രി.
    2. പിൻബലംകൊടുക്കുക
    3. ഒരാളിൻറെ അഭിപ്രായത്തോടു യോജിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക