1. പിന്തിരിയുക

    1. ക്രി.
    2. മടങ്ങുക
    3. പരിശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക