1. പിന്നണി

    1. നാ.
    2. (സൈന്യത്തിൻറെ) പിന്നിലുള്ള നിര
  2. പൊന്നാണി

    1. നാ.
    2. പൊന്നിൻറെ മാറ്റുനോക്കാനുള്ള ആണി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക