1. പിന്നോക്കം

    1. അവ്യ.
    2. പുറകോട്ട്, പിൻഭാഗത്തേക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക