1. പിന്നൽ

    1. നാ.
    2. പിന്നുകയെന്ന പ്രവൃത്തി, മെടച്ചിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക