1. പിപ്പലം

  1. നാ.
  2. ജലം
  3. അരയാൽ
  4. മുലക്കണ്ണ്
  5. ഇത്തിയാൽ
  6. മൈഥുനം
  7. ആലിൻപഴം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക