1. പിരക്കുക

    1. ക്രി.
    2. കൂട്ടിച്ചേർക്കുക
    3. തിരിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക