1. പിരഞ്ഞ

    1. ഭൂ.
    2. പേരെച്ചം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക