1. പിരന്നുക

    1. ക്രി.
    2. പെരുക്കുക
    3. പിരിക്കുക
    4. ഉറകൂടുക (പാലെന്നപോലെ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക