1. പിരാകുക

    1. നാ.
    2. ശപിക്കുക
    3. വെറുക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക