1. പിരാക്ക്

    1. നാ.
    2. ശാപം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക