1. പിരാന്ത്

    1. നാ.
    2. ഭ്രാന്ത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക