1. പിരികം

    1. നാ.
    2. പുരികം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക