1. പിരിച്ചൽ

    1. നാ.
    2. വേർതിരിവ്, പിരിയൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക