1. പിരിയുക

    1. ക്രി.
    2. വേർപെടുക, ഘടകങ്ങളായി തിരിയുക
    3. വിട്ടുപോകുക
    4. കെട്ടഴിയുക, വസൂലാകുക, തീരുക
    5. പരസ്പരം ചുറ്റി മുറുകുക (കയറിൻറെ ഇഴകളെന്നപോലെ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക