1. പിരിയൻ

    1. വി.
    2. പിരിയുള്ള
    3. വികടസ്വഭാവമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക