1. പിറങ്ങുക

  1. ക്രി.
  2. ശബ്ദിക്കുക
  3. ഉയരുക
  4. വർധിക്കുക
  5. പൂർണമാകുക
  6. തിങ്ങുക
  7. തിളങ്ങുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക