1. പിറത്തുക

  1. ക്രി.
  2. ഉണ്ടാക്കുക, പിറക്കാൻ കാരണമാകുക, ജനിപ്പിക്കുക
  3. പ്രവചിക്കുക
 2. പട്ടം പറത്തുക

  1. ക്രി.
  2. കടലാസും ചീളിയുംകൊണ്ടു നിർമിച്ച പട്ടം കാറ്റിനെതിരെ നൂലുകെട്ടി പിടിച്ച് ആകാശത്തുയർത്തി പറപ്പിക്കുക
  3. മനോരാജ്യത്തിൽ ഉയർന്ന പദവികൾ സങ്കൽപിച്ചു രസിക്കുക
 3. പറത്തുക

  1. ക്രി.
  2. പറക്കത്തക്കവണ്ണംചെയ്യുക
 4. പുറത്തേക്ക്

  1. അവ്യ.
  2. പുറത്തൂട്ട്
 5. പേർത്തുക

  1. ക്രി.
  2. പേർപ്പിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക