1. പിറപ്പിടം

    1. നാ.
    2. ജനിച്ചസ്ഥലം
  2. പാർപ്പിടം

    1. നാ.
    2. താമസസ്ഥലം, വീട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക