1. പിറപ്പ്

  1. നാ.
  2. ജനനം
  3. ജീവിതം. (പ്ര.) ഉടപ്പിറപ്പ്, കൂടെപ്പിറപ്പ്
 2. പറപ്പ്

  1. നാ.
  2. പറക്കൽ
  3. (ആല) അമ്പരപ്പ്, പരിഭ്രമം
 3. പറിപ്പ്

  1. നാ.
  2. കൊള്ള
  3. പറിക്കൽ, ശേഖരിക്കൽ (കായും മറ്റും)
 4. പൊറുപ്പ്

  1. നാ.
  2. ക്ഷമ
  3. രക്ഷ
  4. ആശ്വാസം
  5. രോഗശമനം
  6. ചുമതല
  7. പൊറുതി
 5. പേർപ്പ്

  1. നാ.
  2. പകർപ്പ്
  3. ബാധയൊഴിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക