1. പിറുത്തിച്ചക്ക

    1. നാ.
    2. കൈതച്ചക്ക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക