1. പില

    1. നാ.
    2. പുല
  2. പിൽ

    1. -
    2. പിൻ എന്ന ശബ്ദത്തിനു ചില സന്ധികളിൽ വരുന്ന രൂപാന്തരം.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക