1. പിലാത്തോസ്

    1. നാ. ക്രിസ്തു.
    2. യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുരിശിലേറ്റാൻ വിധിച്ച ഭരണാധികാരി. (പ്ര.) പീലാത്തോസ്സിനെപ്പോലെ കൈ കഴുകുക = ഒരു തെറ്റിൽ തനിക്കു പങ്കില്ലെന്നു പറയുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക