1. പില്ല

    1. നാ.
    2. മറുക്, അടയാളം, കറുത്തപുള്ളി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക