1. പില്ലാണി

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം മോതിരം (കാൽവിരലിൽ ധരിക്കുന്നത്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക