1. പിളരുക

    1. ക്രി.
    2. തനിയെ കീറിപ്പോകുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക