1. പിള്ളവാതം

    1. നാ.
    2. കുട്ടികളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരിനം (തളർ) വാതരോഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക