1. പിഴം

    1. നാ.
    2. വിരുന്നൂട്ട്
    3. ഉത്സവം, വിഴാ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക