1. പിഴയാളി

    1. നാ.
    2. പിഴചെയ്യുന്നവൻ, കുറ്റവാളി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക