1. പിഴിച്ചിൽ

    1. നാ.
    2. എണ്ണയോ നെയ്യോ ശരീരത്തിൽ തേച്ചുപിടിപ്പിച്ചും കിഴിയൂന്നിയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ചികിത്സാരീതി, ഉഴിച്ചിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക