1. പിഴിയുക

  1. ക്രി.
  2. കഷ്ടപ്പെടുത്തുക
  3. നനഞ്ഞവസ്ത്രങ്ങളും മരുന്നുകളും മറ്റും ഞെക്കിയും പിരിച്ചും ജലം വേർതിരിക്കുക
  4. ഞെക്കി ചാറെടുക്കുക
  5. പണം പിടുങ്ങുക
  6. മൂക്കിൻറെ വശങ്ങളിൽ ഞെക്കി നാസാജലം പുറത്തുകളയുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക