1. പിഴി1

  1. നാ.
  2. മദ്യം
  3. ഞെക്കൽ
 2. പിഴി2

  1. -
  2. "പിഴിയുക" എന്നതിൻറെ ധാതുരൂപം.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക