1. പിഴുക

    1. ക്രി.
    2. വേരോടുകൂടി പറിക്കുക
    3. (മുകളിലേക്കു വലിച്ചു) വേർപെടുത്തിയെടുക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക