1. പിഴുക്കം

    1. നാ.
    2. താഴ്ച
    3. പതനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക