1. പിഴുക്ക്

  1. നാ.
  2. ദുഷ്കീർത്തി
  3. കൊള്ളരുതാത്തവൻ
  4. അഴുക്ക്
  5. പിഴുക്ക
  6. പിട്ട
  7. വേലക്കാരൻ. (പ്ര.) പിഴുക്കുതുണി = വിഴുപ്പ്
 2. പിഴുക്ക

  1. നാ.
  2. നിസ്സാരവസ്തു
  3. എലിയുടെയും ആടിൻറെയു മറ്റും മലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക