1. പിഴുക്കൻ

    1. നാ.
    2. ജാതിഭ്രഷ്ടൻ
    3. സ്ഥാനഭ്രഷ്ടൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക