1. പിശംഗം

    1. നാ.
    2. ഗോരോചനനിറം
    3. മഞ്ഞയോടുകൂടിയ ചെമപ്പ് (ചിന്നിച്ചിതറുന്നത് എന്നു വാച്യാർഥം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക