1. പിശാചിക

  1. നാ.
  2. പെൺപിശാച്
  3. പൈശാചികമായ താത്പര്യം
 2. പിശാചകി

  1. നാ.
  2. കുബേരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക