1. പിശാച്

  1. നാ.
  2. ദുർദേവത
 2. പിശാചി

  1. നാ.
  2. നറുമ്പശ
  3. പിശാചസ്ത്രീ
 3. പൈശാച

  1. വി.
  2. പിശാചിനെ സംബന്ധിച്ച
  3. നാരകീയമായ
  4. പിശാചിനു സമമായ
 4. പൈശാചി

  1. നാ.
  2. പിശാചസ്ത്രീ
  3. ഒരു പ്രാകൃതഭാഷ
  4. മതപരമായ ദാനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക