1. പിശിതഭുക്ക്

    1. നാ.
    2. രാക്ഷസൻ
    3. മാംസംഭക്ഷിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക