1. പിശുനത

    1. നാ.
    2. ക്രൂരത
    3. പിശുനൻറെ അവസ്ഥ, പൈശുന്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക