1. പിഷാരടി

    1. നാ.
    2. ഒരു അമ്പലവാസി വർഗം, പിഷാരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക