1. പിഷാരൻ

    1. നാ.
    2. ഒരു അമ്പലവാസിവർഗം (സ്ത്രീ.) പിഷാരസ്യാർ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക