1. പിഷ്ടകം

    1. നാ.
    2. അപ്പം
  2. പിഷ്ടികം

    1. നാ.
    2. മാവുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ അപ്പം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക