1. പിഹിത

    1. വി.
    2. പിധാനംചെയ്യപ്പെട്ട, മറയ്ക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക