1. പിൻമാറുക

    1. ക്രി.
    2. പുറകോട്ടുപോകുക
    3. വിട്ടുകളയുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക