1. പീക്കൈ

    1. നാ.
    2. ഇടതുകൈ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക